Firmware Dune HD Pro 4K (bản tv292a)

Có một số phiên bản phần cứng của mẫu Dune HD Pro 4K. Để chọn firmware đúng, vui lòng kiểm t...

Firmware Dune HD Pro 4K Plus

Dune HD Pro 4K PlusPhiên bản "190913_0244_r13" (phiên bản BETA)Tải xuống: dune_firmware...

Firmware Dune HD Max 4K

Dune HD Max 4KPhiên bản "190913_0244_r13" (phiên bản BETA)Tải xuống: dune_firmware_tv79...

Firmware Dune HD SmartBox 4K

Dune HD SmartBox 4KPhiên bản "190913_0244_r13" (phiên bản BETA)Tải xuống: dune_firmware...

Firmware Dune HD Ultra 4K

Dune HD Ultra 4KPhiên bản "190913_0244_r13" (phiên bản BETA)Tải xuống: dune_firmware_tv...