Zappiti 4K HDR - Lập trình các nút của RC

Zappiti 4K HDR [EN]

nút lập trình

  1. Bấm và giữ nút LEARN (41) cho đến khi nút ON được chuyển sang màu đỏ (không nhấp nháy).
  2. Cầm lấy remote sau đó bấm và giữ nút bạn muốn tìm hiểu (ví dụ Vol +) cho đến khi ON nút nhấp nháy từ xa của Zappiti đỏ (nhấp nháy).
  3. Lấy remote Zappiti và nhấn nút (37-40) bạn muốn gán cho các lập trình (ví dụ Vol +).
  4. Lặp lại bước 2 và 3 cho các nút khác được lập trình.
  5. Để kết thúc , nhấn nút LEARN (41)