Zappiti 4K HDR - Cài đặt chế độ Read Only/ Installer

Zappiti hỗ trợ một hệ thống khóa để ngăn chặn kết nối một số chức năng nhất định. Vậy nên, trẻ em chỉ có thể xem những bộ phim định sẵn và không thể sử dụng các chức năng cao hơn (xóa, chỉnh sửa). Cũng như vậy, chế độ Integrator cho phép khóa kết nối đến những chức năng nhất định.

Để cài đặt chế độ chặn cho Zappiti player 4K, hãy khởi động Zappiti, nhấn nút Menu trên RC và click tùy chọn “About”. Kế tiếp, điền vào mã sau:

Read Only Mode

  • UP - 3-3-8-1

Installer Mode

  • UP - 6-2-1-9

Standard Mode

  • UP - 1-0-6-5