Additional Features - IP Control

Tất cả máy Dune HD sử dụng chip Sigma Designs 864x/865x/867x đều được hộ trở IP Control bắt đầu từ hệ điều hành thử nghiệm 110127_2105.

Giải thích về IP Control:

Tính năng Dune IP Control cho phép gửi lệnh HTTP để máy Dune HD yêu cầu các đầu máy làm những việc khác nhau, chẳng hạn như:

- Bắt đầu phát lại các nội dung truyền thông nhất định.

- Điều khiển phát lại (dừng, tìm đến một vị trí nhất định, vv).

- Báo cáo tình trạng đầu máy (phát lại vị trí hiện tại, vv).

- Dừng phát lại và chuyển sang trạng thái nghe khác nhau (ví dụ như màn hình màu đen,…)

 

Khi chức năng IP Control được kích hoạt, một máy chủ HTTP đang chạy bên trong máy.

Các máy chủ HTTP có thể được truy cập thông qua HTTP port 80.

------------------------------

 

Phiên bản hệ điều hành công khai đầu tiên mà giới thiệu phiên bản IP Control là

110127_2105_beta. Trong phiên bản hệ điều hành này, IP Control phiên bản giao thức "1" đã được sử dụng.