Zappiti Media Center - Thêm yêu cầu cho tính năng mới trên Zappiti Uservoice

Bạn có thể đề nghị một tính năng mới cho Zappiti Media Center hoặc Zappiti Player ? Hãy làm them các bước sau :

  1. Đi tới trang Zappiti Uservoice
    https://zappiti.uservoice.com

Lưu ý : Bạn có thể tìm kiếm 1 link tới Zappiti Uservoice trên đầu của tất cả các trang của Zappiti chính thức
http://zappiti.com (Vote for Zappiti Features)

  1. Viết yêu cầu của bạn trong…………………….