Additional Features - Ứng dụng Internet Radio

Dune được xây dựng trên bởi ứng dụng Radio Time và ShoutCAST (cho phép truy cập hàng ngàn kênh Interet Radion, đối với hệ điều hành 110511_2007_beta).
Nó có thể dễ dàng thêm và chạy các liên kết dẫn đến Internet Radio mà bạn chọn. Các giao thức/định dạng được hỗ trợ : HTTP/MP3, HTTP/AAC, HTTP/TS(AC3/DTS/AAC/MP3/...)(đối với hệ điều hành 100630_2131_beta); MMS/WMA (đối với hệ điều hành 110127_2105_beta).

(Lưu ý: nó không đảm bảo tất cả kênh Internet Radion sẽ làm việc, do các giao thức/định dạng hoặc các vấn đề khác).

Thêm liên kết trực tiếp đến kênh Internet Radio mà bạn chọn.

Cách 1: Sử dụng tệp tin M3U: Chỉ cần liên kết tệp tin M3U với Internet Radio hoặc đặt URLs tương ứng với Internet Radio với một hoặc nhiều tệp tin Internet Radio và khởi động các tệp tin M3U trên đầu thu.

Cách 2: Sử dụng menu nice-looking với các biểu tượng cho mỗi Internet Radio: Tải về và sử dụng các thiết lập có sẵn hoặc tạo ra thiết lập mới hoặc tạo ra một cấu hình riêng của bạn bằng cách sử dụng “dune_folder”.

Sử dụng Internet Radio menu trên màn hình chính.

Để sử dụng một kiểu Internet Radio riêng biệt như một Internet Radio menu trên màn hình chính, làm như sau:

 1. Thiệt lập “SETUP / Applications / Internet Radio / Show in main screen” và chọn “Yes”.
 2. Nếu bạn sử dụng Dune HD Ultra hay Dune HD Mini : thư mục “InetRadio_config” phiên bản mới nhất nằm ổ cứng “primary” gán với các đầu thu (ổ cứng “primary” là: ổ HDD nội bộ nếu nó được cài đặt, nếu không được cài đặt thì nó được xem là USB). Nếu thư mục “InetRadio_config” không tồn tại, tạo mới nó. Ví dụ, sử dụng chức năng chuyên dụng “create folder” của trình duyệt tệp tin. Sau đó, Internet Radio sẽ hiện thị trong màn hình chính.
  Lưu ý: Nếu sử dụng đầu thu Dune BD Prime hay Dune HD Centre thì bỏ qua bước này.
 3. Tải lưu trữ ZIP với phiên bản hiện tại của Internet Radio của bạn (InetRadio_config_ xxx .zip).
 4. Giải nén thư mục InetRadio_config_ xxx .zip bằng máy tính của bạn và lưu vào ổ cứng bất kì (Ví dụ: USB, thông qua mạng để gán với đầu thu,…)
  Lưu ý: Sử dụng phiên bản Winrar mới nhất để giải nén thư mục.
 5. Trong menu thiết lập của đầu thu, cho phép hiện thị thư mục hệ thống (thiết lập “Setup / Misc / Advanced / Hide System Files” chọn “No”. Điều này không cần thiết đối với têp tin “dune_folder.txt” vì nó ẩn mặc định).
 6. Trong trình duyệt tệp tin của đầu thu, mở thu mục “InetRadio_config” và coppy tất cả tệp tin (“dune_folder.txt” và thư mục con) vào “Internet Radio” trên màn hình chính, sử dụng chức năng của file browser: MENU / "Mark All", MENU / "Copy Marked Items", mở “Internet Radio” trên màn hình chính chọn MENU / "Paste".
  Lưu ý: một cách khác cho người sử dụng Dune HD Ultra hoặc Dune HD Mini: chỉ cần sao chép nội dung của thư mục “Internet Radio” vào thư mục “InetRadio_config” trong thư mục gốc của thiết bị lưu trữ của đầu thu.
 7. Trong màn hình thiết lập của đầu thu, vô hiệu hóa hiện thị tệp tin hệ thống (thiết lập “Setup / Misc / Advanced / Hide System Files” chọn “Yes”).

Ghi âm Internet Radio

Khi sử dụng Internet Radio, nó có thể ghi lại dòng âm thanh với một thiết bị lưu trữ gắn tại ổ đĩa (ví dụ ổ đĩa flash USB hoặc USB HDD) (từ hệ điều hành 100630_2131_beta trở đi). Để bắt đầu/dừng ghi âm, nhấn nút REC RC (sử dụng các nút PLAY RC cho các mẫu Dune HD với RC không có nút REC).
RC: Remote Control(bộ điều khiển từ xa).